لیزر تراپی در درمان زخمها

در سالهای اخیر، تحقیقات پزشکی زیادی در زمینه تاثیر استفاده از لیزرهای سطح پایین در روند بهبود زخم انجام شده است. لیزرهای سطح پایین در محدوده توان 1-500 میلی وات و طول موج ها در طیف نور قرمز یا مادون قرمز نزدیک به نور مرئی (400-980 نانومتر) کار می کنند.

لیزرهای سطح پایین برای برش یا فرسایش استفاده نمی شوند و مکانیسم اصلی عملکرد آنها بر اساس اصل تحریک زیستی یا مدولاسیون فوتبی است. عمل تحریک زیستی عمدتا به دلیل اثر غیر حرارتی آن است و به تغییر رفتار سلولی کمک می کند. لیزر تراپی کم توان  با تأثیر بر روی زنجیره تنفسی میتوکندری یا کانال های کلسیم غشایی باعث ایجاد تغییرات سلولی می شود.

بیشتر به ارتقا متابولیسم سلولی و تکثیر آنها کمک می کند. استفاده از لیزر درمانی کم توان (LLLT) به عنوان یک عامل درمانی برای اولین بار توسط Mester و همکاران او، مورد بررسی قرار گرفت که بهبودی را در ترمیم زخم در مدلهای موشنشان داد. امروزه میدانیم که لیزر تراپی نه تنها روند ترمیم را تسریع می کند بلکه دارای اثر فوری ضد درد است. از این رو امروزه به طور گسترده ای در درمان کاهش درد استفاده می شود.